Cirkusakademien

har under sina 40 år av arbete, uppvaktningar, skrivelser och deltagande i statliga utredningar medverkat till följande:

 • Slopande av ”bevillningsavgift” och införande av artistskatt (1973) på förslag av Alf Danielsson
 • Kommunskrivelse 1974 om underlättande för cirkusgästspel i svenska kommuner såsom låg hyra för cirkusplatsen, generösa affischeringsregler, gratis vatten och el .  Återupprepades 2001 och 2010.
 • Alf Danielssons utredning åt Statens Kulturråd ”Cirkusen och Samhället” som blev klar  1981 
 • Avskaffande av polisbevakning under cirkusföreställningar (1981)
 • Enhetliga och rikstäckande brandskyddregler för turnerande tältcirkusar (1985)
 • Avskaffande av den för cirkusar förnedrande ”Allmänna ordningsstadgan” (en sista kvarleva av medeltida ”Västgötalagen”) och införande av grundlagsskyddad rätt att genomföra konstnärliga föreställningar (1994)
 • Enhetliga och rikstäckande föreskrifter för tält och sittinrättningar på cirkusar (1996)
 • K-märkning av cirkusbyggnaden på Djurgården i Stockholm (1982)
 • K-märkning av cirkusbyggnaden Hippodromen i Malmö (1992)
 • Gävle Kommuns storsatsning på cirkuskultur åren 1983-1990 med bl.a.
 • Seminarium i Furuviksparken i maj 1983 om cirkusens framtid i Sverige med kulturminister Bengt Göransson bland talarna
 • Utställning på länsmuseet
 • Cirkusgästspel under flera år i Furuviksparkens cirkusbyggnad
 • Grundande av Sveriges första cirkusgymnasium 1990.
 • Instiftande av cirkuspriset ”Årets Charlie” (efter den i Sverige populäre och omskrivna spanske clownen Charlie Rivel) 1984
 • Utgivning av frimärken med cirkusmotiv i samarbete med Posten då cirkuskonsten i Sverige fyllde 200 år 1987
 • Avstyrt under ledning av Alf Danielsson ett förbud mot elefanter och sjölejon 1982, 1985 och 1997

Medverkat till enhetliga och rikstäckande föreskrifter för transport, träning och vård av cirkusdjur i Sverige (1998).

CIRKUSAKADEMIENS ARBETE

Ledamöter arbetar for att sprida kännedom om cirkus. De håller föredrag och medverkar cirkusutställningar. Flera skriver böcker och framträder med text och bilder i dags- och veckopress.

Bortgångne hedersledamoten Alf Danielsson bevakade cirkuskonsten i Dagens Nyheter i över 35års tid. Samme man skrev 1974 boken "Cirkusliv", en grundläggande översikt över svensk och internationell cirkusverksamheten i Sverige

Förr och nu. En flitig författare är Olof "Zay-Mé" Karlsson. Uno Myggan Ericson har lämnat rika bidrag till cirkuslitteraturen. Christer Cederberg skulle ha disputerat på avhandlingen "Cirkusliv" men avled strax före detta skulle ske. Handledaren professor Mats Rehnberg gav ut Cederbergs arbete i bokform. Efter många års intensiv forskning utkom 1992 Per Arne Wåhlbergs heltäckande pionjärarbete "Cirkus i Sverige.

 

Remissyttranden i olika frågor som beror cirkus och varieté lämnas till myndigheter och departement.

 

1975, 2003 och 2011 uppvaktades landets samtliga kommuner med en "önskelista" över åtgärder som skulle underlätta de turnerande cirkusarnas arbete:

Bl.a.

-       Gratis markhyra,

-       Centralt i tätorter belägna cirkusplatser

-       Möjlighet till bra affischering

-       gratis brandbevakning, (som 1973 var obligatorisk)

-       Mindre byråkratiskt krångel.

Några – men långt ifrån en majoritet – av de svenska kommunerna hörsammade önskemålen.

 

1976 föreslogs Nordiska Rådet att starta en nordisk cirkusskola. Tiden ansågs tyvärr inte mogen.

 

1977,1989 och 1992 lämnades remissvar till pågående artistskatteutredningar.

 

1978 författade Cirkusakademien, Skansen, Södra Teatern, Riksteatern, Skådebanan, Teaterförbundet och Teatrarnas Riksförbund en skrivelse till Kulturministeriet om nödvändigheten av att renovera Djurgardscirkusen och transformera den till den gästspelsteater som Stockholm sen gammalt saknade.

 

1981 fullbordade Alf Danielsson en stor enmansutredning for Statens Kulturråd om cirkuskonsten i Sverige. En del av de många förslag som Danielsson lade fram har beaktats av regel- och lagstiftande myndigheter.

 

1981 medverkade Cirkusarkivet i Liljevalchs stora cirkusutställning.

 

1982 ansökte ledamoten Johan Vinberg om Kulturminnesmärkning av Djurgardscirkus. Lansantikvarien biföll. Huset fick en rejäl upprustning och öppnades for gastspel.

 

1983 medverkade akademin i ett tredagars cirkusseminarium i Furuviksparken om cirkuskonstens framtid. Kulturminister Bengt Göransson deltog.

 

1987 uppmärksammade Postverket - på förslag av akademin 1984 och 1985 - cirkuskonstens 200- årsjubileum i Sverige. Tre frimärken med cirkusmotiv gavs ut och Frimarkets dag genomfördes på temat Cirkus.

 

1987 uppvaktade akademin tillsammans med. Cirkusdirektoren Trolle Rhodin S:r dåvarande jordbruksminister Mats Hellström om den då aktuella djurskyddsutredningen. Genomtankta föreskrifter om djurhållningen på cirkus, parad med regelbunden kontroll, var en bättre ide än det förslag som förelåg om rigorösa förbud mot sjölejon och elefanter. Ett svenskt förbud skulle knappast lösa några djurhållningsproblem i övriga Europa. Synpunktema beaktades till fullo.

 

1988 arbetade Alf Danielsson i den kommission som föreslog nya regler for cirkusarnas brandskydd.

Cirkusarna star sedan 1989 under tillsyn av Statliga Räddningsverkets som på riksnivå även faststaller säkerhetsanordningarna. De lokala brandkårernas enda uppgift är stickprovskontroller.

Cirkusarna slipper den avgiftsbelagda brandbevakningen

 

1992 arbetade Malmö-ledamöterna Lennart Holmgren och Jan Richter för en K-märkning av cirkusbyggnaden Hippodromen som hotades av rivning. Anökan hörsamades och Hippodromen-komplexet blev – efter 40 år som Pingstkyrka – åter nöjeslokal med tillhörande restauranger och festvåningar. Malmös nystartade dramatiska teater fick byggnaden som sin fasta scen.

 

1993 arrangerade Stockholms stadsmuseum med betydande insatser av Cirkusarkivet en stor, välbesökt utställning. Denna gick sedan vidare till Södertälje, Norrköping, Östersund och Rold i Danmark.

 

1993 vanns ännu en seger av Alf Danielsson och akademin. Efter flera års arbete kunde den för cirkusen sa besvärliga och stundtals förnedrande "Allmanna Ordningsstadgan" (i princip en kvarleva från Västgötalagen) ersattas med en ny lag som äntligen jämställde cirkus med teater, opera, film och andra kulturevenemang.

 

1994 uppmanades Rikspolisstyrelsen att i anslutning till den nya ordningslagen minska det administrativa krånglet for turnerande cirkusar. Uppmaningen horsammades och bland annat infördes Cirkusakademiens förslag om ett speltillstånd per lan, ~stallet for som tidigare ett tillstand per kommun.

 

1998-2001 deltog Cirkusakadmien tillsammans med svenska cirkusföretagare, Jordbruksverket (senare Djurskyddsmyndigheten) och  Jordbruksdepartementet  i framtagandet och genomförandet av nya djurskyddsföreskrifter i Sverige. Resultate blev föreskrifter som ala parter gillade och accepterade och som i skrivande stund fortfarande gäller.